REVERS-SUN Ry. Merkitty rekisteriin 26.08.2010
Rekisterinumero 203.890
NATIONAL BOARD OF PATENTS AND REGISTRATION. OUR ASSOCIATION REGISTRATION

Kansainvälinen raittiuden yhdistys.

1. Nimi ja toimipaikka.

Yhdistyken nimi: ”REVERS-SUN” Kansainvälinen raittiuden veljeys.

Yhdistyksen kotipaikka Sammatti (Lohja).

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta.

Yhdistyksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten päähteiden kayttöä ja edistää päihteetöntä elämäntapaa, edistää ja kehittää nuorten vapaa-ajan harrastustoimintaa sekä etsiä uusia toiminta muotoja nuorten päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Yhdistyksen tarkoitus on myös nuorten ulottuville mahdollisuus tutustua muinaskultturiin ja perinteisiin.

Tieteellinen toiminta koskien vanhoja uskontoja, pohjoismaiden ja muiden Suomessa ja Venäjällä asuvien kansallisuuksien historiaa ja kulttuuria, yhteisten sukujuurien löytämiseksi ja aggression poistamiseksi .

tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää keskustelu-ja esitelmätilaisuuksia, luentoja, kursseja, valitus-ja tiedotustoimintaa sekä muuta vastaavanlaista raitista elämäntapaa tukevaa toimintaa.

Tehdä yhteistyötä samantyyppisten valtakunnallisten yhdistysten kanssa.

Julkaista opettavia taveen ja raittiin elämän kirjallisia, video-ja audiomateriaaleja.

Yhdistyksen jäsenet pyrivät omalla esimerkillään vaikuttamaan nuorten päihteettämyyteen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet.

Yhdistyksin hallitus hyväksyy jäsenet.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä ovat valmiit hylkäämään päihteiden käytön. Jäsenet sitoutuvat myös olemaan ostamatta tai tarjoamatta muille mitään päihteitä.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi päytäkirjaan. Yhdistyksen jäsenet ovat myös velvollisia maksamaa vuotisen jäsenmaksun, jonka suurus päätetään yhdistyksen syys-kokouksessa.

4. Hallitus.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallituksen puheenjohtaja sekä kaksi muuta hallituksen käsentä valitaan syys kokouksessa kahdeksi vuodeksi hallitukseen.
Hallitus ottaa keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan, tai kun vähintään viisi yhdistyksen jäsentä vaatii kokouksen pitämistä. Hallitus on päätösvaltainen kun kokoukseen osallistuu vähintään puolet jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasaisesti, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Hallituksen velvoitteet

1. Johtaa yhdistystä sääntöjen ja kokouksissa tehtyjen päätösten mukaisesti. Toteuttaa tehtyjä päätöksiä sekä seurata sääntöjen ja päätösten toimivuutta.
2. Ottaa yhteyttä mahdollisiin yhteistyökumppaneihin.
3. Olla vastuussa yhdistyksen omaisuudesta ja johtaa taloudelliset asiat, etsiä rahallista tukea ja tehdä kirjapidon selvitykset.
4. Ottaa uusia jäseniä vastaan tai lopettaa jonkun jäsenyyden.
5. Palkata tai lopettaa palkkaamisen yhdistyksen työntekijöitä.
6. Kutsua kokoukseen ja toteuttaa sen.
7. Valita yhdistyksen edustajia muita järjestöjä varten, joiden jäsenenä on yhdistys.
8. Johtaa muita yhdistyksen asioita, jotka ovat sääntöjen mukaisia

6. Yhdistyksen nimen kitjoittaminen

Yhdistyksen nimen kitjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen, aina kaksi yhdessä.

7. Tilikausi ja tilinpäätös.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee syyskokouksessa yhden tilintarkastajan ja hänelle varatilintarkastajan.

Valmis tilinpäätös ja tarvittavat liitteet annetaan tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

Yilintarkastaja antaa oman kirjallisen lausuntonda hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

8. Kutsuminen yhdistyksen kokoukseen

Hallitus tekee kutsun yhdistyksen kokoukseen.

Hallitus on velvollinen lähettämään kutsun kokoukseen jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ilmoittamalla paikallisessa lehdessä, joka on valittu syksyn kokouksessa tai lähettämällä kutsun postitse tai sähköpostitse.

9. Yhdistyksen kokous.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Kevätkokous pidetään vuosittain helmikuu-maaliskuussa, hallituksen määrämänä päivinä.

Syyskokous pidetään vuosittain lokakuu-marraskuussa, hallituksen määräämänä päivinä.

Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun yhdistys näin päättää, tai silloin, kun hallitus sen päättää tai silloin, kun vähintään kymmenesisa yhdistyksen äänioikeuteutuista jäsenistä vaativat sen pitämään kirjallisessa muodossa.

Yhdistyksen jäsenillä on äänioikeus ja yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, mitä yli puolet äänistä kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissä kuitenkin arpa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asia yhdistyksen kev’t-tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukseen niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskestusteluun.

7. Yhdistyksen allekirjoitus ja dokumentaatio
Allekirjoitus yhdistyksen nimissä on oikeus puheenjohtajalla tai samanaikaisesti kahdella muulla hallituksen jäsenellä.
8. Tilikausi ja tilinpäätös
Tilikausi on 12 kk
Valmis tilinpäätös ja tarvittavat liitteet annetaan tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.
Tilintarkastaja antaa oman kirjallisen selvityksen yhdistykselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tarkastajana voi olla yksi toimiva ja yksi varatarkastaja. Heidän toimivuuden ajanjakso on yksi kalenterivuosi.

10.Asiat, joita käsitellään säännöllisissä kokouksissa.

Kevätkokous:

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen, kirjurin, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
3. Läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen todentaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden todentaminen
5. Hyväksytään kokous esityslista.
6. Esitetään tilipäätös. vuosikertomus ja tilitarkastajan lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta vastuuvapauden myömtämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Käsiteltävien asioiden päätökset
9. Kokouksen sulkeminen

Syksykokous:

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen, kirjurin, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Läsnä olijoiden ja äänioikeutettujen todentaminen
4. Akokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden todentaminen.
5. Hyväksytään kokouksen esityslista.
6. Tulevan vuoden suunnitelma sekä sen budjettiesitys.
7. Päätös jäsenmaksusta.
8. Päätös hallituksen jäsenien ja tarkastajien palkkioista.
9. Puheenjohtajan sekä muiden hallituksen jäsenien vaalit
10. Valitaan yksi tilin tarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja.
11. Päätös siitä, missä lehdessä kokouskutsu julkaistaan.
12. Päätös käsiteltävistä asioista.
13. Kokousten sulkeminen

11. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätöksen yhdistyksen sääntöjen muutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa yhden kolmasosan enemmistönä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.